Elektronické podání pošty je možné prostřednictvím e-mailové zprávy, podepsané zaručeným elektronickým podpisem, nebo na technickém nosiči dat (cd, dvd, usb flash). Nosič můžete doručit do podatelny Obecního úřadu v úřední hodiny. Na jednom technickém nosiči dat smí být pouze jedno podání a jeho přílohy.

Poznámka: nutno používat zaručené elektronické podpisy a kvaliikované certifikáty vydávané akreditovanými poskytovateli certifikačních služeb (§ 11 zákona č. 227/2000 Sb.) Další informace o elektronickém podpisu najdete na www.ica.cz.

Adresa elektronické podatelny: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Seznam povolených formátů datových zpráv (překladatel podání musí zachovat uvedené přípony jmen souborů):

formát *.txt (prostý text), formát *.htm, *.html (hypertextový dokument), formát *.rtf (rich text format), formát *.doc (soubory softwarového produktu Microsoft Word), formát *.xls (soubory softwarového produktu Microsoft Exel), formát *.jpg, *.gif (grafický formát)

Seznam povolených typů nosičů dat: CD se souborovým systémem ISO 9660, DVD a USB flash.

Adresa umístění elektronické podatelny:

Obecní úřad Orlické Záhoří 

Orlické Záhoří 34

517 44, Orlické Záhoří

Úřední hodiny pro příjem podání na technických nosičích dat:

Pondělí 7:30-12:00 12:30-17:00

Úterý   7:30-12:00 12:30-15:30

Středa  7:30-12:00 12:30-17:00

Čtvrtek 7:30-12:00 12:30-15:30

Pátek   7:30-12:30

Příjem a zpracování elektronických podání:

Obdrží-li elektronická podatelna elektronické podání, vyrozumí o tom odesilatele e-mailovou zprávou, odeslanou na adresu uvedenou v podání. Obsah zprávy je dán výsledkem prvotních kontrol e-podání z hlediska čitelnosti, přítomnosti e-podpisu, přítomnosti viru atd. Neprojde-li e-podání některou kontrolou, není e-podatelnou přijato a ve zprávě je pak uveden konkrétní důvod. Vypsány jsou i identifikační údaje e-podání.

Pokud si odesilatel vymíní zaslání zprávy o přijetí podání v listinné podobě, elektronická podatelna mu zprávu v této podobě odešle.

Pokud si odesilatel vymíní, může být další komunikace s Obecním úřadem vedena výhradně v listinné podobě.

Po přijetí elektronického podání je elektronická písemnost podána do spisové služby úřadu. Dlaší postup je již stejný jako u běžného podání.

Zpracování elektronických podání se řídí příslušnými zákonnými normami a standardem ISVS pro provoz elektronických podatelen ve vztahu k používání zaručeného elektronického podpicu (vydal ÚVIS č.016/01.01)

 

 

Ž Á D O S T

o povolení pokácení stromů rostoucích mimo les

Obecní úřad v Orlickém Záhoří, 517 64  Orlické Záhoří 34

Žádám   o   povolení   pokácení   stromu,   který   se   nachází   na   pozemku

parcelní číslo……………………… v katastrálním území………………………………….

Žadatel:………………………………………………………………………………………

Přesná adresa: ……………………………………………………………………………….

Počet a druh, zdravotní stav a obvod kmene ve výšce 130 cm nad terénem  stromu, který má

být pokácen:

…………………………………………………………………………………………………

 ……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

Zdůvodnění požadavku s uvedením údajů o uvažovaném využití pozemku, na kterém se strom nachází:

…………………………………………………………………………………………………..

 ………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………..

K žádosti je nutné doložit:

  1. Situační nákres s vyznačením polohy stromů
  2. Věrohodným způsobem vlastnický vztah k pozemku, na kterém se stromy nacházejí (výpisem z evidence nemovitostí, případně čestným prohlášením)
  3. Plnou moc ostatních spoluvlastníků pozemku, na kterém se stromy nacházejí. Má-li pozemek více vlastníků, obsahující souhlas k pokácení stromů a pověření k zastupování ve správním řízení o pokácení stromů.

 

V Orlickém Záhoří dne ………………………

 

 

                                                                                  ……………………………………

                                                                                              podpis žadatele

 

Ocenění